02

02


Vol. 60 No. 2, 2018.

  • Datum izdavanja: 02.05.2019.

Sadržaj

 

DUŠIČNE TVARI KAO PARAMETRI KVALITETE LIVANJSKOG I TRAVNIČKOG SIRA (str. 55-61)

NITROGEN MATTER AS PARAMETERS OF THE QUALITY OF THE LIVNO AND TRAVNIK CHEESE (str. 55-61)

Amina Hrković-Porobija, Aida Hodžić, Mensur Vegara, Almira Softić, Aida Kavazović, Husein Ohran, Vinko Batinić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

THE CADMIUM, MERCURY AND IRON CONTENT IN LIVER AND KIDNEYS OF LAMBS IN THE MUNICIPAL AREA KAKANJ AND ZENICA (str. 63-70)

SADRŽAJ KADMIJA, ŽIVE I ŽELJEZA U JETRI I BUBREZIMA JANJADI NA PODRUČJU OPĆINA KAKANJ I ZENICA (str. 63-70)

Salko Muratović, Fehim Korać, Kemal Brodlija, Emir Džomba, Senada Čengić-Džomba, Adnan Muratović, Dženan Hadžić

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

USPOREDNA ANALIZA TROŠKOVA HRANE NA REPREZENTATIVNOM UZORKU GOVEDARSKIH, SVINJOGOJSKIH I PERADARSKIH GOSPODARSTAVA IZ FADN-A (str. 71-81)

COMPARATIVE ANALYSIS OF FEED COSTS ON CATTLE, PIG AND POULTRY FARMS IN THE FADN SAMPLE (str. 71-81)

Josip Juračak, Darko Grbeša, Goran Kiš

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

TRADITIONAL WILD GROWING AND CULTIVATED PLANTS USED IN THE TOWN OF VARAŽDIN (CROATIA) (str. 83-95)

TRADICIONALNA UPOTREBA SAMONIKLOG I KULTIVIRANOG BILJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA (HRVATSKA) (str. 83-95)

Ivana Vitasović-Kosić, Mija Kužir

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

ZATVARANJE HORIZONTALNOG SILOSA – POSTOJI LI ALTERNATIVA PLASTIČNOJ FOLIJI? (str. 97-106)

HORIZONTAL SILO CLOSURE – IS THERE AN ALTERNATIVE TO PLASTIC FILM? (str. 97-106)

Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Ivana Čačić

Stručni rad

Puni tekst