Pravilnik o nagradama i priznanjima HAD-a

Temeljem članka 8. Statuta, Hrvatsko agronomsko društvo, na svom Saboru održanom dana 28. lipnja 2010. godine donosi
P R A V I L N I K

O NAGRADAMA, PRIZNANJIMA I ZAHVALNICAMA HRVATSKOG

AGRONOMSKOG DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica Hrvatskog agronomskog društva ( dalje u tekstu: HAD).

 

Članak 2.

Nagrada, priznanje i zahvalnica može se dodijeliti članovima društva i osobama i institucijama koje nisu članovi društva, a koji su posebno zaslužni za razvoj i unapređenje

agronomske struke i pomaganje u promicanju i ostvarivanju ciljeva HAD-a.

 

Članak 3.

Priznanje se može dodijeliti članu društva za:

  • iznimne rezultate u ostvarivanju ciljeva Društva
  • unapređenje rada i razvoja Društva
  • istaknuto dugogodišnje aktivno učešće i djelovanje u društvu u trajanju od najmanje 15 godina
  • istaknuto publicističko djelovanje, što se utvrđuje na osnovu objavljenih znanstvenih i stručnih članka.

Priznanje se može dodijeliti pojedincu ili organizaciji koji nisu članovi Društva:

  • za pomaganje u ostvarivanju ciljeva društva bilo materijalno ili u bilo kojem drugom obliku i uspješno surađivanje u ostvarenju određenih programa i akcija Društva
  • za značajan znanstveni li stručni doprinos razvoju i unapređenju poljoprivredne struke na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Članak 4.

Priznanja će se dodijeliti, ako dostignuća udovoljavaju stručnim, tehničkim, izdavačkim, etičkim i drugim standardima poljoprivredne struke i ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja predloženika na području za koje se dodjeljuje priznanje.

 

Članak 5.

Nagrade, priznanja i zahvalnice se dodjeljuje u obliku:

  • povelje zlatni klas
  • povelje časni član HAD-a
  • povelje počasni predsjednik
  • prigodna priznanja i zahvalnice

Povelje, priznanja i zahvalnice su tiskani na tvrdom papiru u bojama HAD-a s logotipom

HAD-a i hrvatskim pleterom.

Oblik, veličinu i sadržaj priznanja utvrđuje Predsjedništvo HAD-a., na prijedlog Povjerenstva.

 

Članak 6.

Prijedlozi za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica podnose se u pisanom obliku Predsjedništvu HAD-a uz naznaku: imena i prezimena predloženika, područja za koje se predlaže priznanje, širi opis dostignuća na području ostvarivanja ciljeva HAD-a ili unapređenja agronomske struke, sažeti popis objavljenih radova, članka i dr. i vrstu nagrade odnosno priznanja čije dodjela se predlaže.

Predsjedništvo HAD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade, priznanja i zahvalnice od pet članova, vodeći računa o zastupljenosti stručnjaka za pojedina područja, te o regionalnoj zastupljenosti, na mandat od 4 godine.

Predsjednik i tajnik HAD-a su po funkciji članovi Povjerenstva.

Povjerenstvo može tražiti dopunu prijedloga ukoliko prijedlog nije podnesen sukladno ovom Pravilniku. Ukoliko predlagatelj zahtjevu ne udovolji u roku od 15 dana smatrat će se da je odustao od prijedloga.

 

Članak 7.

Povjerenstvo radi i odlučuje na nejavnim sjednicama o kojima se vodi zapisnik.

Stručne i administrativne poslove Povjerenstva za dodjelu priznanja vodi tajnik HAD-a.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova. U slučaju kada je za priznanje predložen neki od članova Povjerenstva, on ne može sudjelovati u radu povjerenstva i odlučivanju o tom prijedlogu.

 

Članak 8.

Nakon što Povjerenstvo razmotri prijedloge za dodjelu priznanja, podnosi konačan prijedlog za dodjelu priznanja Predsjedništvu HAD-a.

Imena i/ili nazive predloženih Povjerenstvo je dužno čuvati kao tajnu do sjednice

Predsjedništva HAD-a.

 

Članak 9.

Konačan odabir predloženika obavlja Predsjedništvo HAD-a.

Povelju o priznaju ili zahvalnicu potpisuje predsjednik Hrvatskog agronomskog društva.

Nagrade i priznanja uručuje predsjednik HAD-a ili osoba koju predsjednik ovlasti.

Nagrade i priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Predsjedništva HAD-a u povodu

Božićno-novogodišnjih blagdana i ostalim prigodama.

 

Članak 10.

Odluka o dodjeli priznanja i zahvalnica objavljuje se u časopisu „Agronomski glasnik“ i

ostalim izdanjima HAD-a. O dobitnicima nagrada, priznanja i zahvalnica vodi se posebna evidencija s odgovarajućom dokumentacijom.

Evidenciju i dokumentaciju čuva tajnik HAD-a.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja odluke Sabora o njegovom prihvaćanju,

primjenjuje se od dana donošenja, a bit će objavljen u „Agronomskom glasniku“.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku njegovog donošenja.

Autentično tumačenje Pravilnika daje Predsjedništvo HAD-a, ono postaje obvezatno kada ga potvrdi Sabor HAD-a.

 

 

Tajnik:                                                                                                     Predsjednik:

Mr.sc. Juraj Orenda                                                   Dr.sc. Josip Haramija dipl.ing.agr.

 

Ovaj Pravilnik je donesen na Saboru HAD-a dana 28. lipnja 2010. godine, stupa na snagu danom donošenja od kojeg dana se i primjenjuje.