Statut Hrvatskog agronomskog društva

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama, („Narodne novine br. 74 od 11. lipnja 2014. godine) Sabor udruge Hrvatsko agronomsko društvo, usvojio je na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu, 18. lipnja 2015. godine. ovaj

 

S T A T U T

HRVATSKOG AGRONOMSKOG DRUŠTVA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge te gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja sjednica sabora udruge u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsko agronomsko društvo.

 

Članak 2.

Naziv Saveza je HRVATSKO AGRONOMSKO DRUŠTVO, skraćenim nazivom HAD.

Engleski naziv glasi CROATIAN SOCIETY OF AGRONOMISTS, skraćenim nazivom CSA.

Sjedište HAD-a je Zagreb, Berislavićeva 6/I. HAD  djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

HAD  je Savez udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. HAD je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

HAD ima pečat. Pečat HAD-a je okruglog oblika promjera 3 cm, na čijem obodu piše Hrvatsko agronomsko društvo, a u sredini riječ Zagreb.

 

Članak 5.

HAD zastupa Predsjednik HAD-a.

 

Članak 6.

Rad HAD-a je javan. Javnost rada HAD-a ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom;

 • pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova HAD-a dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela HAD-a,
 • putem sredstava javnog priopćavanja.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti HAD-a, HAD može izdavati svoja glasila u skladu s Propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Sabor HAD-a. Sabor Hrvatskog agronomskog društva (u tekstu: Sabor) obavlja ulogu i funkcije skupštine udruge.

 

II. CILJ I DJELATNOSTI HAD-a

 

Članak 7.

Cilj HAD-a je promicanje, unapređivanje poljoprivredne struke i znanosti u svim njezinim područjima radi postizanja optimalnog gospodarskog razvitka, blagostanja i sigurnosti uz poseban naglasak na:

 • očuvanju okoliša,
 • očuvanju ugleda agronoma i njihove struke,
 • suradnji sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

 

Društvo sukladno cilju djeluje na području gospodarstva i zaštite okoliša i prirode.

 

Članak 8.

Djelatnosti HAD-a su:

 • sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja poljoprivrede putem Ministarstva nadležnog za poljoprivredu u Republici Hrvatskoj,
 • koordiniranje rada članica HAD-a,
 • suradnja s Ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, Ministarstvom nadležnim za znanost i obrazovanje, Ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, Ministarstvom nadležnim za turizam,  Ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, Vladom Republike Hrvatske, Odborom Hrvatskog sabora nadležnim za poljoprivredu, poljoprivrednim fakultetima, institutima, zavodima, školama, Zadružnim savezom, Savjetodavnom službom, komorama, agencijama, te sličnim institucijama i udrugama,
 • očuvanje sadašnje razine i širenje rada na području izdavačke djelatnosti, sukladno zakonu stručnih organizacija znanstvenih i stručnih skupova, stručnih seminara, stručnih izleta i putovanja,
 • sudjelovanje pri obilježavanju proslava obljetnica udruga, fakulteta i instituta,
 • uključenje u rad što većeg broja članova i zastupanje njihovih interesa,
 • poticanje pri osnivanju županijskih i gradskih udruga agronomskih društava radi povećanja broja članova HAD-a,
 • izrada projekata i programa, održavanja stručnih ispita i osposobljavanja stručnjaka i poljoprivrednih proizvođača uz suglasnost nadležnog Ministarstva i drugih državnih tijela
 • izrada elaborata, nalaza i mišljenja iz područja poljoprivrede,
 • dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica,
 • obavljanje drugih djelatnosti sukladno pozitivnim propisima

 

Gospodarske djelatnosti Društva su:

 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, časopisa, knjiga, zbornika radova i drugih publikacija iz područja svoje djelatnost
 • organiziranje znanstvenih simpozija, stručnih edukacija, savjetovanja i seminara,
 • pružanje usluge oglašavanja u vlastitim izdanjima.

 

III. USTROJSTVO HAD- a

Članak 9.

Članovima HAD-a mogu postati udruge vezane uz poljoprivrednu proizvodnju i na bilo koji način uz poljoprivrednu struku koja djeluje na području RH.

 

 

Članak 10.

Udruge iz prethodnog članka mogu postati članovi HAD-a kada ispune sljedeće uvjete:

 • kada su osnovane u Republici Hrvatskoj i kada su upisane u propisani registar kao neprofitabilne pravne osobe,
 • kada im je temeljna djelatnost obavljanje aktivnosti u području poljoprivrede,
 • kada prihvate ovaj Statut.

Ispunjenost navedenih uvjeta na osnovi odluke udruge iz prvog stavka ovoga članka o udruživanju i drugih odgovarajućih dokumenata utvrđuje Sabor HAD-a koji donosi odluku o primitku člana u HAD.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu osnivanja, datumu pristupanja HAD-u  te datumu prestanka članstva u HAD-u.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 11.

Udruženi članovi ostvaruju svoja prava u HAD-u na sljedeći način:

 • biranjem i opozivanjem zastupnika u tijela upravljanja HAD-om,
 • davanjem smjernica izabranim zastupnicima u svezi s pitanjima koja se razmatraju ili o kojima se odlučuje u tijelima HAD-a,
 • pokretanjem inicijativa i davanjem prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa,
 • davanjem prethodnog mišljenja o svim značajnim pitanjima o kojima se odlučuje i tijelima HAD-a.

Članovi HAD-a imaju pravo na materijalnu pomoć od HAD-a čija visina ovisi o financijskom stanju i potrebama pojedinog člana, o njegovoj ulozi i aktivnostima te realizaciji plana prihoda i rashoda.

 

Članak 12.

Članovi HAD-a dužni su i odgovorni:

 • svojim radom i aktivnostima doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka HAD-a utvrđenih dogovorima i ovim Statutom,
 • provoditi politiku i odluke usvojene na tijelima HAD-a,
 • izvršavati financijske obaveze za osiguranje djelatnosti HAD-a,
 • pravovremeno davati izvješće HAD-u o ostvarivanju programa iz djelokruga svoga rada.

 

Članak 13.

Odluke Sabora HAD-a su obavezne za sve članove HAD-a.

Za sve članove HAD-a obavezne su i odluke ostalih tijela HAD-a u stvarima za koje su ta tijela nadležna.

 

Članak 14.

Članstvo u HAD-u prestaje:

 • dragovoljnim istupom člana,
 • odlukom HAD-a o isključenju,
 • prestankom postojanja člana,
 • prestankom postojanja HAD-a.

 

Sabor će donijeti odluku o isključenju člana ukoliko član:

 • svojim postupcima stalno šteti ugledu HAD-a i ostalim članovima HAD-a,
 • krši odredbe ovog Statuta,
 • radi i djeluje protivno odlukama tijela HAD-a.

Odluka Sabora je konačna.

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA HAD-om

Članak 15.

Tijela upravljanja HAD-om su:

 • Sabor
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor

 

Članak 16.

SABOR

Sabor je najviše tijelo upravljanja HAD-om.

Sabor čine zastupnici članica HAD-a, ovisno o tome koliko pojedina članica broji članova (jednog zastupnika daju članice koje broje do 50 članova., dva zastupnika članice s brojem članova od 50-120., tri zastupnika članice s brojem članova od 120-200., četriri zastupnika članice s brojem članova od 200-300, a pet članova članice koje imaju preko 300 članova.

Mandat zastupnika u Saboru traje 4 (četiri) godine.

 

 

Članak 17.

Sabor može biti redoviti, izborni i izvanredni.

 

 

Članak 18.

Sabor redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica sabora održava svake četiri godine.

Sjednice Sabora saziva Predsjedništvo. U odluci o sazivanju sjednice Sabora, predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Predsjedništvo je dužno  sazvati sjednicu Sabora kada to zatraži Nadzorni odbor ili 1/3 članstva Sabora HAD-a.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Sabora predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice; ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Sabora u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka  3 ovog članka sazvat će je predlagatelj s utvrđenim dnevnim redom te mjestom i vremenom održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandat tijelima HAD-a, Sabor saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u Registar članova HAD-a prije isteka mandata tijelima HAD-a.

 

 

Članak 19.

Saborom predsjedava te odluke potpisuje Predsjednik HAD-a, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik kojeg odredi Predsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Saborom HAD-a predsjedava i odluke potpisuje osoba koju odredi Sabor na sjednici javnim glasovanjem.

O radu sjednice Sabora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi HAD-a. Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja.

 

Članak 20.

Sabor donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih članova na sjednici Sabora. Kvorum za donošenje punovaljanih odluka mora biti natpolovičan broj svih članova Sabora.

 

Članak 21.

Sabor HAD-a:

 • utvrđuje politiku razvitka HAD-a,
 • donosi i mijenja Statut HAD-a,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • donosi pravilnik o svome radu,
 • Sabor HAD-a bira i razrješuje dužnosti   predsjednika, tri dopredsjednika, nadzorni odbor i predsjedništvo,
 • razmatra i usvaja izvješće o radu HAD-a,
 • daje smjernice za rad HAD-a,
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke,
 • odlučuje o primitku i isključenju članova HAD-a,
 • odlučuje o prestanku rada HAD-a,
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom,

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 22.

Predsjedništvo HAD-a obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Članak 23.

Predsjedništvo čini Predsjednik Hrvatskog agronomskog društva, tri dopredsjednika, predsjednik odbora za izdavačku djelatnost, tajnik i po jedan predsjednik ili predstavnik svake članice HAD-a.

Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo koje bira Sabor. Predsjednik HAD-a saziva sjednice predsjedništva i rukovodi radom predsjedništva.

 

Članak 24.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje tajnika HAD-a,
 • saziva Sabor HAD-a,
 • donosi poslovnik o svome radu,
 • utvrđuje prijedlog programa rada, statuta i drugih općih akata koji se podnose saboru na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka sabora HAD-a,
 • upravlja imovinom HAD-a,
 • podnosi izvješće o radu saboru HAD-a,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • obavlja i druge poslove predviđene statutom i drugim općim aktima HAD-a

 

Članak 25.

Sjednicu Predsjedništva HAD-a saziva predsjednik HAD-a.

Kvorum za donošenje punovaljanih odluka je natpolovičan broj svih članova Predsjedništva,  a Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih članova na sjednici Predsjedništva.

Sjednica predsjedništva  održava se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik. U slučaju ne sazivanja sjednice od strane predsjednika, ista se može sazvati na prijedlog najmanje tri člana Predsjedništva.

 

Članak 26.

Za svoj rad predsjedništvo je odgovorno Saboru HAD-a.

Predsjedništvo podnosi godišnje izvješće Saboru o svome radu.

Mandat članova predsjedništva traje četiri godine.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor HAD-a prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

O svom  nalazu i mišljenju obavještava Sabor HAD-a i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost HAD-a u skladu sa zakonom, statutom i drugim općim aktima HAD-a.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje HAD-a.

 

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Sabor.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova nadzornog odbora.

 

PREDSJEDNIK HAD-a

Članak 29.

Predsjednika HAD-a bira Sabor na mandat u trajanju od četiri godine.

Predsjednik HAD-a je po funkciji ujedno i predsjednik predsjedništva i predsjednik Sabora HAD-a.

Predsjednik HAD-a:

 • zastupa HAD,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Sabora i Predsjedništva HAD-a,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Sabora i njegovih tijela,
 • rukovodi radom Sabora i Predsjedništva HAD-a,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, poslovnikom i drugim općim aktima HAD-a.

Predsjednik HAD-a podnosi izvješće o svome radu predsjedništvu i Saboru HAD-a.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik kojeg odredi predsjednik.

 

 

TAJNIK HAD-a

Članak 30.

Tajnika HAD-a bira i imenuje predsjedništvo, čiji mandat traje četiri godine, za obavljanje stručno administrativnih poslova u HAD-u.

Tajnik HAD-a vodi registar članova i zastupnika članova u Saboru i ostalim tijelima

HAD-a.

Tajnik HAD-a priprema pismene materijale vezane uz rad tijela HAD-a.

Tajnik HAD-a organizira poslove izdavačke djelatnosti, organizira skupove i ekskurzije.

 

 

ODBORI

Članak 31.

Za rad na području izdavačke djelatnosti Sabor HAD-a imenuje Izdavački odbor.

Članovi izdavačkog odbora su glavni urednici i  urednici (tehnički urednici) časopisa.

Članovi izdavačkog odbora biraju svoga predsjednika čiji mandat traje četiri godine.

Izdavački odbor za svoj rad odgovara predsjedništvu HAD-a.

 

V. IMOVINA HAD-a i NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

Imovinu HAD-a čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • licencije na izdavanje časopisa,
 • prava i obveze HAD-a.

 

 

Članak 33.

HAD stječe imovinu:

 • od donacija,
 • od dobrovoljnih priloga i poklona,
 • od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu,
 • od organizacije skupova i seminara,
 • od drugih izvora u skladu sa zakonom,

 

Gospodarske djelatnosti HAD može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako HAD ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom

 

 

Članak 34.

Materijalno novčano poslovanje HAD-a vodi se u okviru tajništva čijim poslovima rukovodi tajnik HAD-aa koji je odgovoran Predsjedništvu HAD-a.

 

 

Članak 35.

Financijsko izvješće o materijalno financijskom poslovanju nadzorni odbor podnosi Saboru na razmatranje i usvajanje.

 

 

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 36.

Sve međusobne sukobe interesa i sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjedništva.

 

 

VII.  PRESTANAK RADA HAD-a

Članak 37.

HAD prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada HAD-a o imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici Sabora.

Nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, imovina se predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Sabora Udruge.

U slučaju prestanka rada HAD-a temeljem odluke Sabora HAD-a, odluka je pravovaljana ako ju donese dvotrećinska većina svih članova HAD-a.

 

 

Članak 38.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Sabor. Imenuje se iz zastupnika Sabora HAD-a. Likvidator zastupa HAD u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Statut HAD-a donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova na sjednici Sabora nakon provedene rasprave.

 

 

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog statuta daje Sabor HAD-a

Tumačenje drugih akata daje predsjedništvo HAD-a.

 

 

Članak 41.

Ovaj Statut Hrvatskog agronomskog društva stupa na snagu danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, a danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut HAD-a od 2002 . godine i sve dopune i tumačenja izvršena u 2007. i 2009. godini.

Predsjednik

Hrvatskog agronomskog društva

 

 

 

Dr.sc. Josip Haramija