06

06


Agronomski glasnik

Časopisi se mogu
kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01
48 72 493
.

2005

06

NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA
REVIZIJA HRVATSKIH FIRMETUMA – “AS. CARICETUM FIRMAE CROATICUM
HT. 1930” 
(str.459-468)

NOMENCLATURAL
AND SYNTAXONOMIC REVISION OF
CROATIAN “FIRMETUMS” – “ASS. CARICETUM FIRMAE CROATICUM HT.
1930” 
(str.459-468)

Ivo
Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FLORISTIČKE
ZNAČAJKE PREGONSKIH PAŠNJAKA U PUNTERI (ISTRA) 
(str.469-479)

FLORISTIC
CHARACTERISTICS OF ROTATIONAL GRAZING PASTURES NEAR PUNTERA (ISTRIA,
CROATIA 
(str.469-479)

Ivan
Šugar, Mihaela Britvec, Ivana Vitasović Kosić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PONAŠANJE
I STAVOVI POTROŠAČA NA ZAGREBAČKOM TRŽIŠTU KISELOG KUPUSA
(str.481-489)

CONSUMER
BEHAVIOR AND ATTITUDES AT ZAGREB SAUERKRAUT MARKET 
(str.481-489)

Damir
Kovačić, Branka Šakić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KRETANJA
U SVINJOGOJSTVU NA PODRUČJU HRVATSKE 1994-2003 
(str.491-523)

THE
MOVEMENTS OF THE PIG PRODUCTION IN CROATIA 1994-2003 
(str.491-523)

Marijan
Sviben

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

ZNAČENJE
BOTANIČKE NOMENKLATURE ZA PRAVILNO IMENOVANJE BILJNIH TAKSONA 
(str.525-532)

IMPORTANCE
OF BOTANICAL NOMENCLATURE FOR A PROPER DESIGNATION OF PLANT TAXA
 (str.525-532)

Ivo
Trinajstić
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski