01

01


Krmiva

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2013

01

UTJECAJ
VRSTE I OBLIKA HRANE NA PROIZVODNE REZULTATE SVINJA U TOVU 
(str.3-9)
INFLUENCE OF TYPES AND FORMS OF FOOD ON PRODUCTION PERFORMANCES OF FATTENING
PIGS
 (str.3-9)

Jakov
Jurčević, Velimir Sili, Laura Vargović, Damir Rimac,
Matej Galić

Izvorni
znanstveni članak

PDF
English

 

KVALITATIVNE
I ENERGETSKE PROMJENE PLODA LJEŠNJAKA
U PROCESU KONVEKCIJSKOG SUŠENJA 
(str.11-19)
QUALITATIVE AND ENERGETIC CHANGES OF HAZELNUTS
AFTER THE PROCESS OF CONVECTIVE DRYING 
(str.11-19)

Ana
Matin, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Ivan Kuže,
Neven Voća

Izvorni
znanstveni članak

PDF
English

 

PROIZVODNI
REZULTATI I KVALITETA JAJA SLOBODNO
DRŽANIH KOKOŠI HRVATICA 
(str.21-24)
PRODUCTIVITY AND EGGS QUALITY OF FREE RANGE
RAISED HRVATICA HENS 
(str.21-24)

Zlatko
Janječić, Stjepan Mužic, Dalobor Bedeković, Zoran Grgić,
Gordana Duvnjak, Marina Ćurak, Tihana Bišćan

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

REZULTATI
NEDAVNIH STUDIJA O MEHANIZMU NEUROTOKSIČNOSTI FUMONIZINA B1
 (str.25-33)
RECENT DATA ON THE MECHANISM OF FUMONIZIN
B1 NEUROTOXICITY 
(str.25-33)

Ana-Marija
Domijan
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

MIKOTOKSINI
U HRANI, KRMNIM SMJESAMA
I KRMIVIMA 
(str.35-45)
MYCOTOXINS IN FOODS, FEEDS AND THEIR
COMPONENTS 
(str.35-45)

Agnieszka
Waśkiewicz, Piotr Goliński

Pregledni
rad

PDF
Hrvatski

 

ZAMJENA
ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM
TVARIMA U HRANIDBI PERADI 
(str.47-55)
REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS WITH BIOLOGICAL
BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION 
(str.47-55

Zlatko
Janječić, Katarina Gabrić, Nina Karapandža,
Sara Matanović

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski