05

05


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2008

05

UTJECAJ
FILTRIRANJA I CENTRIFUGIRANJA RAZRJEĐIVAČA SPERME NA VIJABILNOST
OHLAĐENE SPERME BIKA BUFALA 
(str.351-366)

INFLUENCE
OF FILTRATION OR CENTRIFUGATION OF SEMEN DILUENT ON THE VIABILITY OF CHILLED
BUFFALO-BULL SEMEN 
(str.351-366)

H.
Amer, H. Mansour, A. El-Sayed, A. Swelum
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ZAGORSKI
PURAN – HRVATSKI TRADICIONALNI PROIZVOD ZA EUROPSKU UNIJU 
(str.367-372)

ZAGORJE
TURKEY – TRADITIONAL CROATIAN PRODUCT
FOR THE EUROPEAN UNION 
(str.367-372)

Dragutin
Vincek, Miljenko Ernoić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

OPTIMALNI
MODELI ZAŠTITE HRVATSKIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA 
(str.373-380)

THE
OPTIMAL CONSERVATION MODELS FOR CROATIAN BREEDS OF FARM ANIMALS 
(str.373-380)

M.
Ernoić, M. Posavi, D. Vincek
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

KLIMATSKE
PROMJENE I ANIMALNA PROIZVODNJA 
(str.381-389)

CLIMATE CHANGES AND ANIMAL PRODUCTION (str.381-389)

Bara
Vinković, Ranka Rajković, Marija Vučemilo,
Kristina Matković, Ružica Blažević
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

PROJEKCIJA
POVEĆANJA PROIZVODNJE KRAVLJEG MLIJEKA I GOVEĐEG MESA U
VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 
(str.391-403)

PROJECTION OF INCREASE OF MILK AND
BEEF PRODUCTION IN VARAŽDIN COUNTY 
(str.391-403)

D.
Vincek, M. Ernoić, M. Posavi
Stručni rad

 

PDF
Engleski

 

SELEKCIJA U SVINJOGOJSTVU HRVATSKE
(str.405-415)

SELECTION IN SWINE BREEDING IN CROATIA
(str.405-415)

D.
Vincek

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

HISTORIJAT
ERGELE BORIKE I UZGOJ ARAPSKOG KONJA OD 1895. DO 2007. GODINE 
(str.417-429)

HISTORY
OF THE BORIKE STABLES AND ARABIAN HORSE BREEDING FROM 1895 TO 2007 
(str.417-429)

R.
Telalbašić, E. Žiga, Alma Rahmanović

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski