06

06


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2008

06

VANJŠTINA
RAZLIČITIH KATEGORIJA HRVATSKE ŠARENE KOZE 
(str.439-447)

EXTERIOR
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT CATEGORIES OF CROATIAN COLOURED GOAT 
(str.439-447)

B.
Mioč, Z. Prpić, I. Vnučec, V. Sušić, Z. Antunović,
Z. Barać, Vesna Pavić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROCJENA
KOREKCIJSKIH FAKTORA STABILIZACIJE BOJE JUNEĆEG MESA 
(str.449-462)

ASSESSMENT
OF CORRECTION FACTORS OF BEEF COLOUR STABILIZATION 
(str.449-462)

Nikolina
Kelava, M. Konjačić, T. Jakopović, I. Kos, A. Ivanković,
D. Marenčić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KAKVOĆA
GOVEDINE: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA MEKOĆU I
MRAMORIRANOST 
(str.463-478)

BEEF QUALITY: FACTORS AFFECTING
TENDERNESS AND MARBLING 
(str.463-478)

Marija
Špehar, D. Vincek, S. Žgur
Pregledni rad

 

PDF
English

 

DOBROBIT
MLIJEČNIH KRAVA 
(str.479-494)

WELFARE
OF DAIRY COWS 
(str.479-494)

M.
Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, V. Sušić,
Anamaria Ekert Kabalin

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

HIGIJENA,
DOBROBIT I PONAŠANJE NESILICA SMJEŠTENIH U KLASIČNIM KAVEZIMA I
ALTERNATIVNIM SUSTAVIMA DRŽANJA 
(str.495-501)

HYGIENE,
WELFARE AND BEHAVIOUR OF LAYING HENS
HOUSED IN CONVENTIONAL CAGES AND ALTERNATIVE
SYSTEMS 
(str.495-501)

M.
Vučemilo, K. Matković, B. Vinković, S. Radović, M.
Benić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Engleski

 

ALBANIAN
LOCAL CATTLE BREED

(str.503-509)

K.
Kume, I. Omari, F. Tahiri
Izlaganje sa skupa

PDF
Hrvatski