01

01


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

 

2013

01

UTJECAJ
TEŽINSKE KATEGORIJE I SPOLA JANJADI NA NEKE KLAONIČKE POKAZATELJE
VIŠEPASMINSKIH KRIŽANACA
(str.3-8)

INFLUENCE
OF SEX AND WEIGHT CATEGORIES OF SOME
LAMBS SLAUGHTERHOUSE INDICATORS CROSSBREEDS
(str.3-8)

Amir
Ganić, Enver Karahmet, Boro Mioč

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

ZASTUPLJENOST
POJEDINIH TKIVA U PRSIMA, ZABATACIMA I BATACIMA PURANA DALMATINSKOG
ZALEĐA (str.9-16)

TISSUE
SHARE IN THE BREAST, THIGHS AND DRUMSTICKS OF TURKEYS FROM DALMATIAN
HINTERLAND (str.9-16)

Anamaria
Ekert Kabalin, Sven Menčik, Mario Ostović, Hrvoje Kabalin, Mirta
Balenović, Tomislav Balenović, Igor Štoković, Velimir
Sušić, Kristina Starčević, Maja Maurić

Izlaganje
sa skupa

PDF
Hrvatski

 

ULOGA
LIPICANACA U RAZVOJU HRVATSKOG
KONJIČKOG TURIZMA (str.17-22)

ROLE
OF LIPIZZAN HORSE IN DEVELOPMENT OF
CROATIAN EQUESTRIAN TOURISM (str.17-22)

Mato
Čačić, Stjepan Šimunđa, Martin Matasović

Stručni
rad

PDF
Hrvatski

 

STANJE
I TRENDOVI KOZARSTVA U SVIJETU I HRVATSKOJ (str.23-32)

CURRENT
STATE AND TRENDS IN GOAT BREEDING IN THE WORLD AND CROATIA (str.23-32)

Marija
Vrdoljak, Boro Mioč, Andrijana Kegalj, Vjera Zorić

Stručni
rad

PDF
Hrvatski